Obrowiec-mostObrowiec-nocą

STATUT

Stowarzyszenia Razem dla Obrowca

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1)Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ,

 

§ 2.

Stowarzyszenie o nazwie Razem dla Obrowca, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych.

§ 3.

1)Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2)Nadzór nad Stowarzyszeniem pełni Starosta Krapkowicki.

3)Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Obrowiec.

4)Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

5)Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

6)Stowarzyszenie ma charakter otwarty.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególności:

1)Realizacja i wspieranie działań Planu Odnowy Miejscowości Obrowiec na lata 2008-2015,

2)Promocja wsi Obrowiec,

3)Aktywizacja mieszkańców Obrowca do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

4)Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wsi Obrowiec,

5)Realizacja lokalnych programów ochrony środowiska.

 

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)Wspieranie działań związanych z programem Odnowa Wsi.

2)Tworzenie i rozwijanie partnerstwa pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym organizacjami pozarządowymi z terenu wsi Obrowiec

3)Organizowanie i finansowanie:

a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

b)imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji wsi i jej tożsamości kulturowej,

c)działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej.

4)Działania w sferze organizacji pożytku publicznego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
a w szczególności:

a)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

                                    przedsiębiorczości;

b)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

c)nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

d)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

e)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

f)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  

                  współpracy między społeczeństwami.

 

5)Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.

6)Utworzenie funduszu grantowego.

7)Prowadzenie biura Stowarzyszenia.

8)Działania integrujące członków z obszaru.

9)Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Planu Odnowy Miejscowości Wsi Obrowiec.

 

§ 6.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

§ 7.

1)Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

 

§ 8.

1)Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Planu Odnowy Miejscowości wsi Obrowiec na lata 2008 - 2015 z zastrzeżeniem, że dochód
z działalności przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

2)Zakres prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje działania ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym:

a.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

b.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy miedzy społeczeństwami.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

1)Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a)pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską;

2)Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

3)Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10.

1)Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

a)propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,

b)przestrzegać postanowień Statutu,

c)opłacać składki członkowskie,

d)brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2)Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a)wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b)składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

c)uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

§ 11.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1)Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2)Wykluczenia przez Zarząd:

a)za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz stowarzyszenia,

b)z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

c)na mocy prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo wykonane umyślnie,

d)śmierci osoby fizycznej.

§ 12.

1)Osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia
i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania stowarzyszenia.

2)Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1.Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2.Wykluczenia przez Zarząd:

a)za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b)z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

c)z powodu utraty osoby fizycznej pełnej zdolności do czynności prawnych,

d)śmierci osoby fizycznej.

3)Likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

4)Członkowie wspierający mają prawo:

1.Składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2.Uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

§ 13.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu ze skutkiem ostatecznym.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14.

1)Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków,

2.Zarząd,

3.Komisja Rewizyjna,

2)Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3)Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 15.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 16.

1)Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku braku wymaganego quorum dopuszcza się możliwość powołania innego terminu, który podany jest w zaproszeniu.

2)W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

3)Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1.Uchwalanie kierunków i programu działania stowarzyszenia,

2.Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie

3.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

4.Udzielanie absolutorium Zarządowi,

5.Uchwalanie zmian Statutu,

6.Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

7.Zatwierdzanie budżetu stowarzyszenia;

8.Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

9.Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

10.Zatwierdzanie Planu Odnowy Miejscowości i jej zmian;

11.Podejmowanie uchwał w/s zatwierdzania regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

12.Podejmowanie uchwał o zaciąganiu zobowiązań finansowych powyżej 30% wysokości budżetu na dany rok obrachunkowy.

13.Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia
do/z innych organizacji

14.Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

4)Każdemu członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 17.

1)Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i do 3 członków Zarządu wybieranych
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2)Do kompetencji Zarządu należy:

1.Przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia,

2.Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4.Zwoływanie i organizowanie prac Walnego Zebrania Członków,

5.Przygotowywanie propozycji wysokości składek członkowskich i rocznego oraz wieloletniego budżetu i planu pracy Stowarzyszenia,

6.Opracowywanie Planu Odnowy Miejscowości i wypracowywanie propozycji jego zmian,

7.Przygotowanie projektów do realizacji objętych wnioskiem o dofinansowanie.

8.Zatrudnianie pracowników biura Stowarzyszenia,

§ 18.

1)Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków Zarządu

2)Zarząd może upoważnić dyrektora biura do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

3)Zarząd jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 30% budżetu Stowarzyszenia na dany rok obrachunkowy, bez zgody Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

1)Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jednego członka.

2)Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

3)Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrola działalności Zarządu pod kątem celowości i zgodności z prawem,

2.Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,

3.Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 20.

1)W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust.1 pkt 1,2,3,4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

2)Biuro jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kierującą pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

Rozdział V

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 21.

1)Majątek Stowarzyszenia stanowią: składki członkowskie, darowizny, zapisy, subwencje i dotacje, fundusz grantowy, dochody z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, jak również dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2)Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 23.

1)Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2)Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Obrowiec, dnia  27 marca 2009 r.

Pogoda
23 lipca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN