Obrowiec-mostObrowiec-nocą

 

STATUT 
 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

W OBROWCU

 

 

R o z d z i a ł   I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w OBROWCU zwane dalej OSP.

2.Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z  7 kwietnia 1989 r.  – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.),  a  także niniejszego statutu.

3.Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4.Siedzibą OSP jest miejscowość Obrowiec.

 

§ 2

 

1.Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

2.Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej.

 

§ 3

 

1.Ochotnicza  straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej.

 

 

§ 4

 

Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia  swoich spraw OSP  może  zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł   I I

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 5

 

1. Celem stowarzyszenia jest:

1)prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.

3)informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4)rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

6)działania na rzecz ochrony środowiska.

 

 

§ 6

 

1.Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

1)organizowanie zespołów  do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji  o powyższym.

2)przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

3)organizowanie,  spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych.

4)prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5)organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6)organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7)organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  fizyczną.

8)prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

§ 6a

 

1.Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2.Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3.Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

  • udział w akcjach ratowniczych,

4.Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:

  • organizowanie wystaw i imprez  kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

5.Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

R o z d z i a ł   I I I

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7

 

Członkowie OSP dzielą się na:

1)członków zwyczajnych, w tym członków  młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2) członków wspierających,

3)członków honorowych.

§ 8

 

1.Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej  16 lat, jeżeli  deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OS

 

§ 9

 

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

 

1.Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła    12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie. 

2.Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do  18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3.Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)wybierać i być wybieranymi do władz OSP z  wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

2)uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5)używać munduru, dystynkcji i odznak.

 

§ 12

 

 Do obowiązków członka zwyczajnego  należy:

1)aktywne uczestniczenie  w działalności OSP.

2)przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.

3)podnoszenie  poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

4)dbanie   o mienie OSP.

5)regularne  opłacanie  składek  członkowskich.

 

§ 13

 

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 14

 

Członkostwo ustaje na skutek:

1)skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2)skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

a)rezygnacji  z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.

b)nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

c)śmierci członka.

3)wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

a)prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.

b)popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4)przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

5)od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.                                      

7)skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.                                                              

 

§  15

 

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i  za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską  w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 16

 

1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

2.Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3.Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

 

R o z d z i a ł   I V

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§  17

Władzami OSP  są:

1)Walne Zebranie Członków,

2)Zarząd,

3)Komisja Rewizyjna.

§ 18

 

1.Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2.Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości  powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 19

 

1.Wybory władz  OSP  odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2.Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3.Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

B.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§  20

 

1.Walne zebranie członków  jest najwyższą władzą OSP.

2.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw  wymienionych     w niniejszym statucie, należy:

1)wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.

2)wysłuchanie sprawozdania  komisji rewizyjnej z działalności OSP.

3)udzielenia absolutorium zarządowi OSP.

4)uchwalenie programu działania i budżetu OSP.

5)wybór, spośród siebie  zarządu w liczbie od 5 do 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.

6)wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.

7)uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.

8)ustalanie wysokości składki członkowskiej.

9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.

10) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

11) wybieranie spośród siebie  delegatów w skład władz Związku OSP RP.

12) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.

13) nadawanie członkostwa honorowego OSP.

14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 

§ 21

 

1.Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne  Zebranie Członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków i Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 22

 

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

1)z własnej inicjatywy,

2)na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

3)na żądanie 1/2 liczby członków  OSP.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3.Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2  ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

 

§ 23

 

Przebieg Walnego Zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

C.ZARZĄD

 

§ 24

 

1.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik  sprawuje funkcję  wiceprezesa.

2.Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej  1/3  ustalonego składu.

 

§ 25

 

Do zadań zarządu należy:

1)reprezentowanie interesów OSP.

2)realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.

3)zwoływanie walnego zebrania.

4)niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach         w składzie zarządu  i komisji rewizyjnej.

5)udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.

6)opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.

7)zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

8)przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9)przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie     z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

10) tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.

11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP  powierzonych im zadań.

13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

§ 26

 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

 

§ 27

 

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

 

§ 28

 

Umowy, pełnomocnictwa  i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

 

Naczelnik  kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów  i poleceń.

Do naczelnika należy:

1)Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

2)Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3) Czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4)Kierowanie  przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5)Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7)Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż.  miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 30

 

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1)pochwałę ustną,

2)pochwałę w rozkazie naczelnika ,

3)wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4)sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia  lub odznaki.

 

§ 31

 

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1)upomnienie ustne,

2)nagana w rozkazie naczelnika,

3)wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

D.KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 32

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1)przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu  działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2)składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

3)przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4)wnioskowanie o udzielenie  zarządowi absolutorium.

3.Komisja Rewizyjna OSP  może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości  wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

 

§ 33

 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 34

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

R o z d z i a ł  V

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

 

§  35

 

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

1)składek członkowskich,

2)dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3)dochodów z majątku i imprez,

4)ofiarności publicznej,

5)wpływów z działalności gospodarczej.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3.Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

 

§  36

 

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3 )wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

 4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów    lub pracownicy  oraz ich osób bliskich.

 

R o z d z i a ł   V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 37

 

Zmianę  statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

§ 38

 

1.Wnioski o zmianę statutu i  rozwiązanie OSP  może składać zarząd OSP  z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2.Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 39

 

1.W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP  podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

2.Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

 

Komentarz

 

 

            Powyższy projekt statutu OSP uwzględnia postanowienia wymagane dla organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że treść podana wytłuszczonym drukiem powinna się znaleźć w statucie OSP, która zamierza wystąpić o zarejestrowanie działalności pożytku publicznego, choć może się znaleźć również w statucie OSP, która takiego zamiaru na razie nie ma.

            W interesie wszystkich OSP, a w szczególności zainteresowanych wejściem do systemu działalności pożytku publicznego, jest indywidualne ustalenie celów OSP oraz ich realizacji, z uwzględnieniem zadań ze sfery zadań publicznych - art.4 ustawy

o działalności pożytku publicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ).

            OSP uzyska status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisu działalności pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ). Dla OSP oznacza to wpis informacji o tym w rejestrze stowarzyszeń.

            Aby wyrazić wolę posiadania statusu organizacji pożytku publicznego, OSP już wpisana do KRS wypełnia formularz zmiany – KRS – Z20  plus załącznik KRS – W –OPP. Natomiast OSP nie wpisana jeszcze do KRS wypełnia formularz rejestrowy KRS – W20 plus załącznik KRS – W – OPP.

            W skład dokumentów rejestrowych wchodzą wszystkie dokumenty zmianowe lub rejestrowe, w tym oświadczenia o niekaralności członków komisji rewizyjnej OSP oraz

 o braku związków, o których mowa w § 32 ust..4 . Sąd rejestrowy może zażądać innych dokumentów na tę okoliczność.

            Wpis do rejestru stowarzyszeń w KRS jest bezpłatny, ale informacja o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego podlega ogłoszeniu w  Monitorze Sądowym

i Gospodarczym.

            W dniu przygotowywania niniejszego komentarza ( 2 grudnia 2003 r.) wysokość opłaty z tego tytułu wynosi 500.- zł. za ogłoszenie pierwszego wpisu i 250.- zł. za kolejne wpisy. Planowane jest zwolnienie organizacji pożytku publicznego z w/w opłat.

 

 

Pogoda
23 lipca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN